STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI „GLOBAL DIGNITY POLAND”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(TEKST JEDNOLITY)

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Global Dignity Poland”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Pana Jacka Olechowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 19 września 2016 r., Rep. A nr 4043/2016, sporządzonym przez notariusza Panią Beatę Waszkiewicz w Kancelarii  Notarialnej przy ul. Francuskiej 25A lok. 3, w Warszawie.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 ze zm.), oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, odpowiednika nazwy w językach obcych oraz pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

4. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Fundacja może tworzyć oddziały stałe i czasowe, biura, zakłady, delegatury, filie oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania jednostkami wskazanymi powyżej określi podjęta w tym przedmiocie uchwała Zarządu Fundacji.

4. Fundacja może przystępować do spółek i stowarzyszeń.

5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4.
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 5. 
Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 2.CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6. 

1. Celem Fundacji jest

a. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
b. kształtowanie i rozwój świadomości społeczeństwa w zakresie poszanowania godności jednostki ludzkiej;
c. promowanie wśród dzieci i młodzieży idei godności, praw człowieka w duchu integracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego;
d. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
e. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
f. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
g. działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
h. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
i. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
j. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
k. wspieranie oraz inicjowanie działań z zakresu sztuki, kultury i mediów dla upowszechniania praw i zasad godności ludzkiej;

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

3. Realizacja celów Fundacji oraz działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym z instytucjami lub osobami prawnymi z siedzibą za granicą.

4. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Fundację na rzecz jej członków Zarządu, członków Rady Fundacji, Fundatora jej pracowników oraz ich małżonków.

§ 7.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. organizowanie Światowego Dnia Godności;
b. tworzenie i organizowanie programów edukacyjnych i aktywizujących w zakresie godności ludzkiej;
c. inicjowanie i wspieranie idei godności poprzez sięganie po narzędzia z zakresu kultury i sztuki, mediów, reklamy oraz nowoczesnych technologii;
d. organizowanie przedsięwzięć w przestrzeni publicznej mających na celu upowszechnianie idei godności m.in. konferencji, szkoleń, kampanii społecznych, filmów, happeningów, konkursów;
e. prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i kulturalnej;
f. współpracę z organizacjami partnerskimi;
g. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi jak również organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą;
h. współpracę z zagranicznymi instytucjami kultury i oświaty;
i. promocję i organizację wolontariatu;

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w ust. 1.

3. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji. 

Rozdział 3.
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski – wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z czego 1.000  zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą.

§ 9.

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a. działalności gospodarczej;
b. dochodów ze zbiórek w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych;
c. dotacji i subwencji z Polski i zagranicy;
d. darowizn spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Rzeczpospolitej Polskiej jak i zza granicy;
e. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
f. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
g. dochodów z praw majątkowych przekazanych odpłatnie i nieodpłatnie;

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2017.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach prawa.

2. Fundacja może prowadzić działalność wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD 70.21.Z
b. działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z;
c. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B;
d. Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z;
e. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.13.Z;
f. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z;
g. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01;

4. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 11.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami dla osób prawnych.

2. Zarząd Fundacji tworzy fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.

3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.

4. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 4.
ORGANY FUNDACJI

§ 12.

Organami Fundacji są Rada Fundacji, oraz Zarząd Fundacji, przy czym Zarząd Fundacji jest jedynym obligatoryjnym organem Fundacji. Członków organów Fundacji powołuje Fundator.

§ 13.
ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub więcej osób, przy czym maksymalna liczba członków Zarządu może wynosić trzy osoby.

3. Członkiem Zarządu może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel osoby prawnej, lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Członkami Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

5. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.

6. Członków zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

7. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.

8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wskazywany z grona Członków Zarządu przez Fundatora.

9. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwila odwołania, rezygnacji lub śmierci.

10. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który winien być zatwierdzony przez Fundatora.

11. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes i Członkowie Zarządu.

12. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

13. Umowy pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundacji z ramienia Fundacji zawierane są przez umocowanego członka Rady Fundacji, działającego na mocy uprzedniej uchwały Rady Fundacji.

14. Pierwszy zarząd powołuje Fundator w składzie:
a. Jacek Maria Olechowski– Prezes Zarządu

§ 14.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 15.

Zarząd Fundacji w szczególności:

1. Kieruje bieżącą działalnością oraz zarządza majątkiem Fundacji.

2. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych oraz wyników Działalności Statutowej, oraz Działalności Gospodarczej.

3. Przyjmuje subwencje, dotacje, spadki, darowizny i zapisy.

4. Występuje z wnioskami w sprawach przystąpienia Fundacji do spółek i organizacji gospodarczych.

5. Występuje z wnioskami w sprawach połączenia Fundacji z innymi fundacjami.

6. Uchwala regulamin biura Fundacji, przyjmuje i zwalnia pracowników biura oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.

7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedstawia bilans z wnioskiem o udzielenie zatwierdzenia przez Fundatora.

8. Opracowuje wnioski o zmianę Statutu oraz połączenia i likwidacji Fundacji.

§ 16.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z członków Zarządu Fundacji samodzielnie.

2. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcje kierownika zakładu pracy.

3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady, oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.

5. Głosowanie jest jawne, a uchwały powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 17.
RADA FUNDACJI

1. Rada Fundacji składa się z dwóch lub więcej osób, przy czym maksymalna liczba członków Rady może wynosić pięć osób.

2. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci.

4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu.

5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej Fundator może pełnić funkcję Członka Rady Fundacji.

6. Członkami Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

7. Członkiem Rady może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel osoby prawnej, lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

8. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.

9. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.

10. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

11. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

a. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji,
b. Wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,

12. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

13. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatora.

14. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności Członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.

15. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

16. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim Członków Rady Fundacji.

17. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

18. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

19. Do pierwszej Rady Fundacji powołuje się:
a. Edytę Mariolę Gurazdowską;
b. Paulę Olechowską.

20. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

21. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.    22. Do podejmowania wiążących uchwał Rady Fundacji konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.

Rozdział 5.
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 18.
Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator.

Rozdział 6.
ZMIANA CELU FUNDACJI

§ 19.

1. Decyzję w kwestii zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana podejmuję Fundator.

2. Zmiana celu Fundacji następuję w dogrodzę zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy Sąd.

Rozdział 7.
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 20.

1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku nowe cele fundacji mogą być sprzeczne z pierwotnymi.

3. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą jak i przejmowaną.

4. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator.

Rozdział 8.
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 21.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za uprzednią zgodą wyrażoną przez Fundatora.

§ 22.
Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.

§ 23.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA RÓŻNE

§ 24.

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty oraz przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd Fundacji.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.

4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

 

Tekst jednolity z dnia 30 października 2017 r.

…………………………
Jacek Olechowski – Fundator

Skontaktuj się z nami

Global Dignity Poland
u.l Mangalia 2A
02-758 Warszawa
tel : +48 662 178 531
email:info@globaldignity.pl

5 + 12 =

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu organizacji Dnia Godności w szkole/szkołach:

przesłania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Dnia Godności,
przesłania materiałów edukacyjnych związanych z Dniem Godności,
przesłania listu zapraszającego do kolejnej edycji Dnia Godności,
kontaktu celem ustalenia czy odbyły się obchody Dnia Godności zgodnie z planem,
przesłania Zaświadczenia/Dyplomu po realizacji przez szkołę Dnia Godności,
kontaktu bezpośredniego z osobą odpowiedzialną za organizację Dnia Godności w danej szkole.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Mediacap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania ww. celu Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane kontaktowe Administratora danych: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, telefon: 662 178 531. (wersja pdfinfo@globaldignity.pl